Абітурієнту

Правила прийому - 2012

Провадження освітньої діяльності у Вінницькому технічному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ №420611 від 13.11.2008 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вінницького технічного коледжу (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

1.1. Вінницький технічний коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).
1.2. До Вінницького технічного коледжу приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до Вінницького технічного коледжу у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Вінницького технічного коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Гуртожиток секційного типу, є їдальня.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою. На денне відділення за спеціальністю:
– 5.03050801 - Фінанси і кредит. На всі інші спеціальності (на другий курс) на поповнення груп при наявності вільних місць.
На заочне відділення за спеціальностями:
– 5.03050401 - Економіка підприємства;
– 5.03050801 - Фінанси і кредит;
– 5.05090101 - Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв;
– 5.05010201 - Обслуговування комп'ютерних систем і мереж;
– 5.05070205 - Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на денне відділення за спеціальностями:
– 5.03050401 - Економіка підприємства;
– 5.03050801 - Фінанси і кредит;
– 5.05090101 - Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв;
– 5.05010201 - Обслуговування комп'ютерних систем і мереж;
– 5.05070205 - Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.
2.3. Вінницький технічний коледж приймає на навчання зі скороченим терміном навчання (заочна форма навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця денної форми навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).
2.4. Вінницький технічний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Вінницькому технічному коледжі здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;
- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку Міністерством освіти і науки України.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії.
Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
обідня перерва – з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.
З 2 липня 2012 року приймальна комісія також працює в суботу з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
5 серпня 2012 року приймальна комісія працює 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року 10 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад 20 липня 2012 року 20 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів   31 липня 2012 року 31 липня 2012 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів 21 – 31 липня 2012 року 21 – 31 липня 2012 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Перший – не пізніше 12 годин 1 серпня 2012 року; другий – не пізніше 12 годин 5 серпня 2012 року; третій – не пізніше 12 годин 8 серпня 2012 року; 1 серпня 2012 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 11 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року. за державним замовленням – 9 серпня 2012 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року.

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Вінницький технічний коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника:

Етапи вступної компанії Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 31 липня 2012 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів 1 - 3 серпня 2012 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 4 серпня 2012 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників - за державним замовленням - 9 серпня 2012 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня 2012 року

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Вінницький технічний коледж.

5.1. Вступники подають заяву про участь в конкурсному відборі до Вінницького технічного коледжу в паперовій формі особисто до приймальної комісії.
5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.
5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о;
паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.
5.4. До заяви вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.
5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Вінницького технічного коледжу, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).
5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Вінницькому технічному коледжі.
5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Вінницькому технічному коледжі:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
5.11 Вступник може подати заяву в паперовій або електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.
5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).
5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Вінницького технічного коледжу.
5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1.Приймальна комісія Вінницького технічного коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. (вступних випробувань) (див. дод. 3) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.
Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.
6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результату вступного фахового випробування та середнього бала диплому кваліфікованого робітника. Результати вступних кваліфікаційних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінки, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Середній бал диплома кваліфікованого робітника виводиться за 200-бальною шкалою.
Фахові вступні випробування проводяться у формі екзамену.
6.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Вінницьким технічним коледжем, розглядає апеляційна комісія Вінницького технічного коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні повинна подаватись особисто (заява у письмовій формі) не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника.

VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Вінницького технічного коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

VIIІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до Вінницького технічного коледжу відповідно до розділу ХІ цих правил за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають за спеціальностями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
інформатика, інформаційні технології – при вступі на спеціальність «обслуговування комп’ютерних систем і мереж»;
основи економіки – при вступі на спеціальності «економіка підприємства», «фінанси». 8.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
8.4. Норма, визначена пунктом 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

IX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років з кожного напряму підготовки (спеціальності), і зазначена у додатку 3.
Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Вінницького технічного коледжу мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
вступники, яким це право визначено правилами прийому до Вінницького технічного коледжу.
10.2. Правилами прийому до Вінницького технічного коледжу право на першочергове зарахування мають:
вступники, які отримали вищу оцінку на вступному випробуванні з профільного предмета;
вступники, які отримали вищу оцінку на вступному випробуванні з не профільного предмета;
вступники, які в свідоцтві про базову загальну середню освіту мають вищу оцінку з алгебри;
вступники, які в свідоцтві про базову загальну середню освіту мають вищу оцінку з геометрії;
вступники, які в свідоцтві про базову загальну середню освіту мають вищу оцінку з української мови;
10.3. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1та 10.2 цих Правил.

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які зараховуються за конкурсом.
11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.
11.3. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Вінницького технічного коледжу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.
12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після:
останнього дня прийому заяв – для вступників, які не проходять вступних випробувань;
закінчення вступних випробувань, фахових випробувань – для вступників, які проходять ці випробування.
12.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Вінницького технічного коледжу.

XIII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до приймальної комісії Вінницького технічного коледжу.
13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до приймальної комісії вищого навчального закладу);
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до приймальної комісії вищого навчального закладу);
у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).
14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Вінницького технічного коледжу, але не пізніше 25 серпня.
Перший список рекомендованих до зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб формується і оприлюднюється в день зарахування студентів на навчання на місця державного замовлення, але не пізніше 11серпня 2012 року за кожною спеціальністю. Для виконання вимог для зарахування вступникам надається чотири календарні дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У випадку наявності вакантних місць цей термін продовжується до 25 серпня.
14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Вінницького технічного коледжу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Вінницького технічного коледжу у вигляді списку зарахованих.
15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4. розділу ХVІІІ цих правил.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.
15.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі в конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

XVI. Додаткове зарахування до Вінницького технічного коледжу та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня<

Абітурієнту: 100 запитань - 100 відповідей

1. Якими законодавчими і нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?

Організація і проведення вступної кампанії регламентується Законом України «Про вищу освіту», Умовами прийому до вищих навчальних закладів України на 2011 рік, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 N 961 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за N 999/19294; Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2010 N 225, а також Правилами прийому, що розробляються кожним вищим навчальним закладом і погоджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Детальніше

Вступні екзамени

ЕКЗАМЕН З МАТЕМАТИКИ

Усі вступні випробування проводяться на основі програм вступних випробувань із предметів, що відповідають навчальним програмам з відповідних предметів (алгебра, геометрія) загальноосвітніх навчальних закладів.

При підготовці до вступу у Вінницький технічний коледж тобі допоможе програма  з математики:

Програма з математики (pdf)

ЕКЗАМЕН З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вступне випробування з української мови проводиться на основі програми з української мови загальноосвітніх навчальних закладів. 

При підготовці до вступу у Вінницький технічний коледж тобі допоможе програма  з української мови:

Програма з української мови (pdf)

Детальніше

День відкритих дверей

День відкритих дверей 29.10.11р. о 11.00 год.

Детальніше

Денна форма навчання

Навчання проводиться за рахунок коштів державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб.
На перший курс приймаються особи з базовою середньою освітою (9 кл.) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на всі спеціальності.
Абітурієнти складають іспити з профілюючого предмету – математики (усно) та української мови (диктант). При зарахуванні враховується середній бал документа про освіту.
На другий курс приймаються особи з загальною середньою освітою (11 кл.) за контрактом на всі спеціальності для поповнення груп другого курсу при наявності вільних місць.
Для вступу абітурієнти пред’являють сертифікати УЦОЯО з балами не нижче 124.
- на економічні спеціальності:
1. Українська мова та література 
2. Математика або географія 
- на технічні спеціальності:
1. Українська мова та література 
2. Математика або фізика 

Детальніше