Роботодавці - партнери коледжу

З метою максимального сприяння підвищенню якості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами та організації ефективної взаємодії структурних підрозділів коледжу, відповідальних за підготовку фахівців, з роботодавцями у Вінницькому технічному фаховому коледжі з 2023 року започатковано діяльність Експертних рад роботодавців за освітньо-професійними програмами Вінницького технічного фахового коледжу.

Експертні ради роботодавців ВТФК (далі – Експертні ради) – дорадчо-консультативні органи випускових циклових комісій, які здійснюють свою діяльність з метою сприяння забезпеченню якості професійної підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами (далі - ОПП), сприяння організації практичної підготовки здобувачів освіти за фахом та працевлаштуванню випускників на основі співробітництва випускових циклових комісій коледжу із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями в галузі (далі – підприємства-партнери, підприємства-роботодавці, роботодавці)

Експертні ради є учасниками внутрішньої системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності фахової передвищої освіти коледжу на рівні випускових циклових комісій та виконують такі функції:

  • беруть участь у розробці освітньо-професійних програм у частині визначення цілей програми, загальних та спеціальних (фахових) компетентностей та результатів навчання, вдосконалення змістовної частини освітньо-професійних програм
  • здійснюють експертне оцінювання освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів в частині визначення їх актуальності вимогам ринку праці, врахування сучасних галузевих особливостей, можливостей працевлаштування, наявності необхідного обсягу практичної підготовки
  • здійснюють експертне оцінювання рівня підготовки випускників до професійної діяльності, у тому числі через участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів фахової передвищої освіти тощо

Основними завданнями Експертних рад є:

  • сприяння організації цільової підготовки фахівців за замовленням роботодавців, у тому числі з формуванням індивідуальних траєкторій підготовки здобувачів фахової передвищої освіти для потреб підприємств-партнерів
  • сприяння організації практичної підготовки на базі підприємств-партнерів
  • сприяння формуванню тематики кваліфікаційних та курсових робіт (проектів) за замовленням підприємств-партнерів
  • оцінювання актуальності тематики кваліфікаційних робіт сучасному стану професійної діяльності випускників

Детальніше