Юридична служба

Андрух Наталія Василівна

Юрисконсульт коледжу

Email: [email protected]

магістр 081 «Право», Вінницький національний аграрний університет, 2022р.

 

Юридична служба є структурним підрозділом Вінницького технічного фахового коледжу, яка безпосередньо підпорядкована, підконтрольна та підзвітна директору коледжу. Юридичну службу очолює юрисконсульт.

Юрисконсульт у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, актами Президента України, нормативними актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Статутом коледжу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора коледжу, посадовою інструкцією юрисконсульта.

Основними завданнями юридичної служби є:

- забезпечення правильного застосування чинних нормативно-правових актів, пов'язаних з діяльністю Коледжу;

- подання директору пропозицій щодо вирішення правових питань;

- участь у розробленні проектів наказів та інших документів з питань діяльності Коледжу;

- проведення юридичного аналізу проєктів наказів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Коледжу та їх погодження. У разі виявлення невідповідності проєкту вимогам законодавства подання заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

- в межах своєї компетенції проведення разом із структурними підрозділами Коледжу роботи з перегляду документації з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

- інформування директора Коледжу про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

- участь в роботі, пов'язаній з укладенням договорів, участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, надання правової оцінки проєктам таких договорів;

- участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Коледжу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;

- сприяння дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу Коледжу під час вирішення виробничих та соціальних питань;

- надання правової допомоги працівникам Коледжу, які потребують соціального захисту;

- забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників Коледжу;

- надання консультацій з правових питань працівникам Коледжу, роз'яснення практики застосування законодавства;

- забезпечення в установленому законодавством порядку, за дорученням директора представлення інтересів Коледжу.

 

Нормативно-правова база

 1. Конституція України 
 2. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"
 3. Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту"
 4. Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту"
 5. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
 6. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції"
 7. Кодекс законів про працю України
 8. Цивільний кодекс України 
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07. 2004р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050р. «Деякі питання стипендіального забезпечення»
 11.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах"
 12.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти"
 13.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти"
 14.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"  

 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Чим займається Уповноважений Верховної Ради України з прав людини?

Порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Запобігання корупції