Навчально-методична лабораторія

Зоріна Юлія Валеріївна

Фабіянська Вікторія Юхимівна

Завідувач навчально-методичної лабораторії, викладач

Кандидат економічних наук, доцент

Email: [email protected]

Освіта: спеціаліст з обліку і аудиту, Вінницький державний аграрний університет, 2005 р.; науковий ступінь – кандидат економічних наук, аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, м. Київ., 2012 р.; вчене звання – доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, 2017 р.

Досвід роботи: по спеціальності облік і оподаткування - понад 10 років (бухгалтер, економіст); науково-педагогічна діяльність – 10 років.

Наукова діяльність: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організація обліку та контролю виробництва біологічного палива», спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, м. Київ, 2012 р.; участь у виконанні госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних тематик.

Науково-методичні праці: понад 150 публікацій, з них понад 100 наукового характеру, в тому числі 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science; 7 публікацій у зарубіжних наукових виданнях; 54 публікації у фахових виданнях України; співавтор трьох монографій та одного навчального посібника.

Наукові інтереси: розвиток незалежного аудиту в Україні, організація і методика аудиту, академічна доброчесність.

Інша діяльність: сертифікований професійний бухгалтер АПВ (сертифікат САРА – Certified Agricultural Professional Accountant), 2013 р.; член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Працює в коледжі з 2022 року.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Навчально-методична лабораторія Вінницького технічного фахового коледжу (далі – НМЛ) – структурний підрозділ коледжу, який розробляє та координує реалізацію Політики забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності у Вінницькому технічному фаховому коледжі, розробляє відповідну нормативну документацію коледжу, планує та координує роботу Ради з якості, Студентського бюро співдії якості освіти, інших структурних підрозділів та посадових осіб коледжу, діяльність яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою діяльності НМЛ є забезпечення ефективного розгортання, функціонування та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у ВТФК відповідно до норм законодавства, внутрішніх нормативних документів Коледжу та вимог стейкхолдерів.

Якість освіти

Навчально-методична лабораторія