Публічна інформація: Кадровий склад

Формування педагогічного колективу здійснюється у відповідності до базової освіти на підставі чинного законодавства.

Підготовку спеціалістів у коледжі здійснюють 77 педагогічних працівників і 1 майстер виробничого навчання: із них мають кваліфікаційні категорії:

  • «спеціаліст  вищої категорії» – 53 викладачі;
  • «спеціаліст першої категорії» – 16 викладачів;
  • «спеціаліст другої категорії» – 3 викладачі;
  • «спеціаліст» – 5 викладачів.

У коледжі серед спеціалістів вищої категорії мають педагогічне звання: «викладач-методист» – 24 особи, «старший викладач» – 12 осіб; «майстер виробничого навчання вищої категорії» – 1 особа, 16 кандидатів наук, 5 із яких мають звання доцента.

Характеристику викладацького складу Вінницького технічного фахового  коледжу за 2018-2022 рр. подано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика викладацького складу Вінницького технічного фахового коледжу за 2018-2022 рр.

з/п

 

Показники

Роки

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Загальна чисельність педагогічних працівників

88

85

88

85

90

2.

Штатна чисельність педагогічних працівників:

з них:

- вищої категорії

- першої категорії

- другої категорії

- спеціалісти

- викладачі-методисти

- старші викладачі

- кандидати наук

 

80

 

51

16

11

1

26

12

11

 

80

 

51

21

6

2

22

14

11

 

79

 

51

22

4

2

22

15

11

 

78

 

52

21

3

2

21

15

13

 

77

 

53

16

3

5

24

12

13

3.

Кількість сумісників (всього)

у т. ч. кандидатів наук

8

4

5

1

9

2

7

3

13

3

 

Якісний склад педагогічних працівників коледжу подано в діаграмі 1.

У коледжі створена система заходів, спрямована на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Діаграма 1 – Якісний склад педагогічних працівників Вінницького технічного фахового коледжу

Педагогічні працівники коледжу активно працюють над проблемами розвитку освіти в Україні, беруть участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій, висвітлюють власні творчі доробки на сторінках фахових видань, періодичних видань, у навчально-методичному журналі «Фахова передвища освіта»,
науково-методичному збірнику «Проблеми освіти».

Коледж є базовим закладом освіти. Голова Ради директорів ЗФПО Вінницької області Домінський О. С. є першим заступником голови Спілки голів обласних рад директорів закладів фахової передвищої освіти України.

Методист Моторна Л. В. є членом атестаційної комісії ІІІ рівня (обласна) Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА.

У рамках роботи Центру розвитку та підтримки обдарованої студентської молоді Вінницького технічного фахового коледжу налагоджені партнерські зв’язки з Інститутом обдарованої дитини. Досвідчені викладачі коледжу працюють головами 7 обласних методичних об’єднань. Заклад освіти тісно співпрацює з Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким торговельно-економічним інститутом Державного торговельно-економічного університету; Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Вінницьким національним аграрним університетом, Хмельницьким національним технічним університетом, Донецьким національним університетом імені Василя Стуса.

Представники адміністрації мають вищу освіту, значний досвід педагогічної та керівної діяльності, користуються авторитетом серед колег коледжу й освітянської громади міста та області.

Циклові комісії коледжу очолюють досвідчені викладачі, які мають базову освіту та значний педагогічний досвід. Ставлення голів циклових комісій до своїх обов’язків у цілому забезпечує достатній рівень роботи відповідних структурних підрозділів коледжу.

Заклад освіти приділяє значну увагу до підбору, розстановки та підготовки педагогічних кадрів. Особливу увагу приділено омолодженню складу викладачів. Молоді викладачі відвідують заняття «Школи педагогічної майстерності», яка функціонує в коледжі. Кожен педагог-початківець має свого наставника, який координує роботу молодого викладача й допомагає йому в підготовці до навчальних занять і виховних годин, у оформленні навчально-методичної документації. Значну допомогу надають методисти коледжу.

Більша половина педагогічних працівників коледжу мають відомчі нагороди, серед яких нагрудні знаки: «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «Антон Макаренко», «Петро Могила»; Почесні грамоти: Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

Одним із важливих аспектів зростання педагогічної майстерності викладачів є проведення атестації педагогічних працівників, яка визначає всебічну комплексну оцінку педагогічної діяльності викладача та його відповідність займаній посаді та рівню кваліфікації. У закладі освіти атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за  № 1255/18550, змінами до нього, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 10 січня 2012 року за № 14/20327 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135.

Робота з атестації проводиться за річним і перспективним планами. Діяльність викладачів, які атестуються, впродовж року всебічно вивчається. Результати підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які атестуються, узагальнюються атестаційною комісією та оприлюднюються.

Підвищення кваліфікації педагогічні працівники коледжу проходять щорічно. Починаючи з 2020 року введено в дію новий Порядок про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800), на підставі якого був розроблений Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Вінницького технічного фахового коледжу. За 2022 рік підвищення кваліфікації пройшли всі викладачі коледжу. Звіт про підвищення кваліфікації за 2022 рік подано в додатку 8.

Значну увагу приділено узагальненню педагогічного досвіду роботи викладачів коледжу, який вивчають на заняттях школи педагогічної майстерності, на засіданнях методичної ради та циклових комісій. Заняття  проводять методист, практичний психолог, кандидати наук, викладачі-методисти, викладачі, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; вони знайомлять слухачів з методикою проведення занять, націлюють на важливість та необхідність використання інноваційних методів навчання, на втілення передового педагогічного досвіду.

У коледжі також проводять роботу з підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів: організовано проведення щорічних Педагогічних читань, конференцій, семінарів із підвищення комп’ютерної грамотності, вивчають методики застосування інформаційних технологій та використання прикладних програм при викладанні дисциплін, презентують заняття з питань ринкової економіки, сучасних інноваційних технологій навчання. Системна робота з організації підвищення кваліфікації впливає на зацікавленість викладачів у самостійному вивченні спеціальної, фахової і психолого-педагогічної літератури й періодичних видань.

 

Рейтингове оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ВТФК 2022-2023

 

Кадрове забезпечення реалізації ОПП

Оціночна діяльність

Фінанси та кредит

Економіка підприємства

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Обслуговування та ремонт установок відновлювальної енергетики

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті