Фінансово-економічне відділення

Історія фінансово-економічного відділення  розпочалась з 1 вересня 1998 року, коли у Вінницькому технічному коледжі на базі економічного відділення розпочато підготовку фахівців з фінансів, з 2013 року здійснюється підготовка фахівців з оціночної діяльності, а у 2023 році розпочато підготовку фахівців з обліку і оподаткування.

Завідувач фінансово-економічного відділення

В 2004 році відділення очолила випускниця Вінницького технічного коледжу Олена ПОПОВА .

У 1993 році закінчила Вінницький технічний коледж за спеціальністю Технік-технолог електронної техніки, у 1998 році - Вінницький державний технічний університет  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади і здобула кваліфікацію інженера електронної техніки. У 1999 році отримала другу вищу освіту у Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю Облік та аудит.

В умовах формування принципово нової для України економічної системи, розбудови незалежної держави на базі фінансово-економічного відділення була сформована циклова комісія економіки і фінансів.

Фінансово-економічне відділення є структурним підрозділом коледжу, який забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Освітня кваліфікація

фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 роки 10 місяців

Голова проєктної групи освітньо-професійної програми Облік і оподаткування 

Вікторія ФАБІЯНСЬКА

Завідувач навчально-методичної лабораторії, викладач

Кандидат економічних наук, доцент

Email: [email protected]

Освіта: спеціаліст з обліку і аудиту, Вінницький державний аграрний університет, 2005 р.; науковий ступінь – кандидат економічних наук, аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, м. Київ., 2012 р.; вчене звання – доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, 2017 р.

Досвід роботи: по спеціальності облік і оподаткування - понад 10 років (бухгалтер, економіст); науково-педагогічна діяльність – 10 років.

Наукова діяльність: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організація обліку та контролю виробництва біологічного палива», спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, м. Київ, 2012 р.; участь у виконанні госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних тематик.

Науково-методичні праці: понад 150 публікацій, з них понад 100 наукового характеру, в тому числі 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science; 7 публікацій у зарубіжних наукових виданнях; 54 публікації у фахових виданнях України; співавтор трьох монографій та одного навчального посібника.

Наукові інтереси: розвиток незалежного аудиту в Україні, організація і методика аудиту, академічна доброчесність.

Інша діяльність: сертифікований професійний бухгалтер АПВ (сертифікат САРА – Certified Agricultural Professional Accountant), 2013 р.; член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Працює в коледжі з 2022 року.

 

Основний фокус освітньо-професійної програми

Фінансовий облік та звітність

ІТ в обліку і оподаткуванні

Оподаткування

Аудит

Фінансова аналітика

Випускники володіють такими компетентностями

- ведення фінансового та управлінського обліку на підприємствах різних галузей економіки із використанням цифрових технологій в обліку і оподаткуванні;

- формування фінансової, податкової та управлінської звітності;

- організація ефективної системи контролю бізнес-процесів на підприємстві;

- аналіз і оцінка результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів;

- проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання;

- використання спеціалізованих комп’ютерних програм у сфері обліку, аналізу, оподаткування та аудиту фінансової звітності: BAS Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc

Карєрні можливості випускників

- асистент бухгалтера-експерта

- асистент аудитора

- внутрішній аудитор

- бухгалтер підприємства

- бухгалтер бюджетної установи

- бухгалтер-ревізор

- економіст

- касир

- касир-експерт

- ревізор

- інспектор

- інспектор з інвентаризації

- інспектор-ревізор

- державний податковий інспектор

- ревізор-інспектор податковий

- консультант з оподаткування

- фінансовий аналітик

- фінансист

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Освітня кваліфікація

фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 роки 10 місяців

Голова проєктної групи освітньо-професійної програми Оціночна діяльність

Олена ПОПОВА

Завідувач фінансового відділення, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1993 р., ВТЕП; 1998 р., Вінницький державний технічний університет,2021 Національний унівеситет біоресурсів і природокористування України здобувач доктра філсофіїї зі спеціальності Облік і оподаткувння. Наказ № 1472С 15.09 2021

Викладає: Економічний аналіз, Фінансово-економічний аналіз, Організація і планування роботи на підприємстві

Коло професійних інтересів: Формування управлінської звітності економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу

 

Основний фокус освітньо-професійної програми

Фінансовий облік та звітність

Банківська справа та страхування

Оподаткування

Фінансова аналітика

Оцінювання об’єктів в матеріальній формі (рухомого та нерухомого майна)

Випускники володіють такими компетентностями

- ведення фінансового обліку на підприємствах різних галузей економіки із використанням цифрових технологій;

- формування звітів про оцінку різних видів майна; 

- розуміння особливостей здійснення різних видів операцій на ринку нерухомості ;

- застосовування методів і моделей оцінки  при визначенні вартості різного виду майна;

- аналіз і оцінка результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів;

- використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми у сфері обліку, аналізу, оподаткування та аудиту фінансової звітності: BAS Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc

Кар’єрні можливості випускників

- страховий агент

- ріелтор

- оцінювач (експертна оцінка майна)

- оцінювачі та аукціоністи

- фахівці в галузі фінансів і торгівлі

- інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей

- кредитний інспектор

- бухгалтер

- асистент бухгалтера-експерта

- технічні фахівці в галузі управління

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ФІНАНСИ ТА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня кваліфікація

фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Термін навчання

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 роки 10 місяців

Голова проєктної групи освітньо-професійної програми Фінанси та оціночна діяльність

Аліна БРОДА

Голова ЦК соціальних дисциплін, викладач

Кандидат юридичних наук

Спеціаліст вищої категорії

Email: [email protected]

Освіта: 2012р., Вінницький торговельно-економічний інстиут Київського національного торговельно- економічного університету, Національна академія внутрішніх справ, 2015 р. Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук, на підставі рішення Атестаційної колегії від 15 жовтня 2019 р.

Викладає: Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності, Основи митного законодавства, Правове регулювання діяльності підприємства, Правознавство, Фінансове право, Громадянська освіта

Коло професійних інтересів: Правове регулювання у сфері управління та адміністрування

 

Основний фокус освітньо-професійної програми

Фінансовий облік та звітність

Банківська справа та страхування

Оподаткування

Фінансова аналітика

Оцінювання об’єктів в матеріальній формі (рухомого та нерухомого майна)

Випускники володіють такими компетентностями

- ведення фінансового обліку на підприємствах різних галузей економіки із використанням цифрових технологій;

- формування звітів про оцінку різних видів майна; 

- розуміння особливостей здійснення різних видів операцій на ринку нерухомості ;

- застосовування методів і моделей оцінки  при визначенні вартості різного виду майна;

- аналіз і оцінка результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів;

- використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми у сфері обліку, аналізу, оподаткування та аудиту фінансової звітності: BAS Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc

Кар’єрні можливості випускників

-  страховий агент

- ріелтор

- оцінювач (експертна оцінка майна)

- оцінювачі та аукціоністи

- фахівці в галузі фінансів і торгівлі

-  інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей

-  кредитний інспектор

-  бухгалтер

-  асистент бухгалтера-експерта

- технічні фахівці в галузі управління

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня кваліфікація

фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Термін навчання

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 роки 10 місяців

Голова проєктної групи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування

Наталя ЩЕГОЦЬКА 

Завідувач комп'ютерного відділення, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Email: [email protected]

Освіта: 2002р., ВТК; 2006р., Тернопільський державний економічний університет; 2022 р., Західноукраїнський національний університет

Викладає: Основи податкової системи та страхової справи, Основи бухгалтерського обліку та фінансів, Економічні зв'язки та ЗЕД

Коло професійних інтересів: Застосування сучасних інформаційних технологій в фінансово-господарській діяльності підприємств

 

Основний фокус освітньо-професійної програми

Фінанси

Бюджетна система

Казначейська система

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

Страхові послуги

ІСіТ у фінансово-кредитних установах

Випускники володіють такими компетентностями

застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку, складати й аналізувати фінансову звітність

використовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування

розуміти механізм функціонування грошово-кредитної та бюджетно-податкової системи України та враховувати її особливості з метою забезпечення ефективної діяльності відповідних структур

використання сучасні комп’ютерні програми у сфері фінансів, банківської справи та страхування: BAS Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc

Кар’єрні можливості випускників

- спеціаліст з фінансової роботи, валютних операцій, грошового обігу

- фахівець в фіскальних органах

- бухгалтер, касир

- консультант з фінансових питань

- страховий агент, брокер, дилер, інспектор

- фахівець біржових операцій

- агент страховий

- страхувальник

- експерт-консультант із страхування

- інспектор кредитний

- інспектор обмінного пункту

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня кваліфікація

фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 роки 10 місяців

Голова проєктної групи освітньо-професійної програми Економіка підприємства та електронна комерція

Андрій КРИСАК

Голова ЦК економіки і фінансів, викладач

Кандидат економічних наук

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1998 р., Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського; 2000р., Київський державний торговельно-економічний університет.

Викладає: Інформаційні системи і технології

Коло професійних інтересів: Автоматизація обліку та впровадження інформаційних технологій в фінансово-господарську діяльність підприємств. Перспективи функціонування малого бізнесу в сучасних умовах господарювання.

 

Основний фокус освітньо-професійної програми

Економіка підприємства

ІСіТ на підприємстві та в торгівлі

Бухгалтерський облік

Менеджмент

Інтернет маркетинг

Електронна комерція

Випускники володіють такими компетентностями

- обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо діяльності підприємства

- застосовувати основи обліку, оподаткування і страхування у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності

- аналізувати і оцінювати результати діяльності підприємства та формувати звітність із використанням сучасних цифрових технологій

- застосовувати інноваційні підходи та моделі електронної комерції у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності

- використання комп’ютерних програм у сфері підприємництва та торгівлі: BAS Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc

Карєрні можливості випускників

- економіст

- економіст з планування

- економіст з фінансової роботи

- економіст інформаційно-обчислювального центру

- економічний радник

- консультант з економічних питань

- оглядач з економічних питань

- економіст-аналітик

- бухгалтер

- обліковець

- касир

 

 

Участь в олімпіадах, конференціях та форумах

Студенти фінансового відділення є приймають участь та здобувають призові місця в обласному конкурсі «Кращий за професією (економічні дисципліни)»:

у 2015-2016 навчальному році - І місце;

у 2014-2015 навчальному році - ІІ місце;

у 2016-2017 навчальному році - ІІІ місце.

У 2016-2017 навчальному році студенти фінансового відділення здобули перше місце в обласному конкурсі «Студентських проектів податкових реформ».

Студенти фінансово-економічного відділення поглиблюють фахові знання у предметних гуртках та науковому товаристві Малої академії наук коледжу, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, професійних семінарах, форумах, які проводяться як на рівні коледжу, так і в фінансово-кредитних, банківських, страхових, фіскальних установах та організаціях на рівні міста та області.

 

На фінансово-економічному відділенні створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. У навчальному процесі використовується найсучасніша мультимедійна техніка, вивчаються інформаційні системи і технології, комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням, що застосовуються у фінансовій, банківській, страховій та  сфері обліку і оподаткування.

Випускники коледжу можуть продовжити навчання за першим рівнем вищої освіти - освітнім ступенем бакалавра.

Більшість випускників фінансово-економічного відділення працюють за обраною спеціальністю на підприємствах, організаціях, установах різних форм власності – обліковцями, касирами, бухгалтерами, бухгалтерами-фінансистами, ревізорами-контролерами, референтами з основної діяльності, помічниками керівників, інспекторами з контролю виконання доручень, агентами з нерухомості, ріелторами, торговцями нерухомістю, експертами-консультантами із страхування, оцінювачами (експертна оцінка майна), оцінювачами-експертами, працівниками фінансово-облікової служби державних установ, податкових інспекцій, страхових компаній, казначейств, відділень комерційних банків, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, управлінь статистики, центрів зайнятості населення та інших підприємств й організацій.