Фінансово-економічне відділення

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма

Економіка підприємства

Термін навчання

9 класів - 3 роки 10 місяці

11 класів - 2 роки 10 місяці

Кваліфікація

молодший спеціаліст - економіст

Актуальність

В ринковому середовищі яке постійно розвивається та оновлюється комплекс економічних структур, підприємств та організацій постійно потребує кваліфікованих фахівців, які мають високий рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері економіки, корпоративного управління, економічних розрахунків, менеджменту, маркетингу, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» готують у нашому коледжі.

Економіст - це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: планування та організація роботи на підприємстві, економічний аналіз діяльності підприємства, економічне планування господарської діяльності, облік кредиторської та дебіторської заборгованості, розрахунок і контроль собівартості товару, облік ТМЦ і залишків на складах, робота з договорами і первинною документацією, менеджмент та маркетинг на підприємстві, взаємодія з зовнішніми і внутрішніми аудиторами, розробка системи бюджетування в компанії, контроль виконання бюджету, ведення періодичної і управлінської звітності.

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» забезпечує:

- здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань підприємницької, торгівельної та біржової діяльності на різних підприємницьких та організаціях;

- планувати економічні стратегії розвитку підприємств, організації та установ на тривалу перспективу;

- удосконалювати економічний механізм у таких галузях діяльності як підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 

Освітня програма включає вивчення таких дисциплін:

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки:

-         Вступ до спеціальності;

-         Основи економічної теорії;

-         Політична економія;

-         Фінанси;

-         Гроші і кредит;

-         Статистика;

-         Маркетинг;

-         Менеджмент;

-         Економіка підприємства

-         Оптимізаційні методи і моделі;

-         Податкова система;

-         Фінансовий облік

-         Економічний аналіз;

-         Інвестування;

-         Інфраструктура фінансового ринку;

-         Інформаційні системи і технології на підприємстві;

-         Планування та організація діяльності підприємства;

-         Планування та організація діяльності підприємства «Курсова робота»;

-         Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків;

-         Управління витратами;

-         Практика «Вступ до фаху»;

-         Практика «Виробнича».

 

Сфера діяльності випускника:

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з економічним плануванням на підприємствах, організаціях спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням на ринках та біржах.

У сфері підприємництва – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: економічне посередництво, менеджмент, планування та організація діяльності підприємства, управління та нагляд у сфері оподаткування.

У сфері торгівлі – здійснюють облік та аналіз торговельної діяльності, проводять розрахунки і складають звітність підприємств та організацій, слідкують за процесами ціноутворення та реалізують менеджмент.

У сфері біржової діяльності – проводять усі види біржових торгів, виконують роботу з укладення і обслуговування договорів, здійснюють аналіз показників діяльності компаній на біржових ринках.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: «1С: Підприємство», «1С:Бухгалтерія», «1С:Торгівля і склад», «1С:Зарплата і кадри», «Парус», «М.Е.Dоc».

 

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація

Фінанси і кредит

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 1 рік 10 місяців

Кваліфікація

молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування

 

Актуальність

Сучасний динамічний розвиток економічних, фінансових структур, органів державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері: державних і муніципальних фінансів, податків; банківської і страхової справи, грошового обігу; фінансового менеджменту, фінансових ринків, у т.ч. міжнародних; оцінки вартості бізнесу, аудиту; фінансового посередництва (інвестиційних компаній, пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових компаній, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла); валютних операцій, біржової діяльності; фінансів підприємств, корпоративної власності; організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній тощо. Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування забезпечує саме таких фахівців, які набувають грунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухгалтерського обліку і аудиту, економічного аналізу. 

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, управління у банківській сфері, страхування, управління та нагляд у сфері оподаткування, організацію фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління тощо.

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує:

– здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової, банківської та страхової діяльності різних підприємницьких та державних структур;

– формувати фінансові стратегії розвитку підприємств, організації та установ на перспективу;

– удосконалювати фінансовий механізм у таких галузях діяльності як фінанси, банківська справа та страхування.

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова фінансово-економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки.

 

Освітня програма включає вивчення таких дисциплін:

– технології;
– основи економічних знань (мікроекономіка, макроекономіка);
– політична економія;
– економіка підприємства;
– фінанси підприємства;
– бухгалтерський облік;
– статистика;
– банківські операції;
– податкова система;
– фінанси;
– фінанси (курсова робота);
– гроші та кредит;
– бюджетна система;
– казначейська справа;
– бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;
– страхові послуги;
– інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах;
– менеджмент;
– маркетинг;
– регіональна та міжнародна економіка
– економічний аналіз;
– практика «Вступ до фаху»;
– практика «Виробнича».

 

Сфера діяльності випускника:

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з фінансовим плануванням на підприємствах, комерційних банках спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням ринком цінних паперів.

У сфері фінансів – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування.

У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших фінансових установах.

У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють аналіз показників діяльності страхових компаній.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: «1С:Бухгалтерія», «Парус», «М.Е.Dоc».

 

Працевлаштування:

Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як: акціонерні товариства; корпорації, концерни та інші об'єднання; Національний банк України і комерційні банки; підприємства різних форм власності; страхові компанії; посередницькі підприємства; біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації, органи державного управління; державні установи (а саме, органах Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України тощо).

 

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

– спеціаліст з фінансової роботи, валютних операцій, грошового обігу;
– фахівець в фіскальних органах;
– бухгалтер, касир (в тому числі в комерційних банках та бюджетних установах);
– спеціаліст в органах Державної казначейської служби України;
– консультант з фінансових питань у фінансово-кредитних та страхових установах;
– страховий агент, брокер, дилер, інспектор;
– аналітик з оцінки вартості майна та бізнесу;
– менеджер (управитель) із: грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, страхування, фінансового посередництва;
– фахівець біржових операцій;
– фахівець з депозитарної діяльності;
– фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
– агент страховий;
– страхувальник;
– експерт-консультант із страхування;
– інспектор кредитний;
– інспектор обмінного пункту;
– торговельний брокер (маклер, дилер).

 

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація

Економіка підприємства

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 1 рік 10 місяців

Кваліфікація

молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 

Актуальність

В сучасних ринкових умовах господарювання існує потреба у фахівцях, які мають спеціальні знання у сфері економіки, корпоративного управління, менеджменту, маркетингу, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, здійснюють планування, складають фінансову, бухгалтерську, статистичну і управлінську звітність. Такі фахівці навчаються за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Економіст – це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: планування та організація роботи на підприємстві, економічний аналіз діяльності підприємства, економічне планування господарської діяльності, облік кредиторської та дебіторської заборгованості, розрахунок і контроль собівартості товару, облік ТМЦ і залишків на складах, робота з договорами та первинною документацією, менеджмент і маркетинг на підприємстві, взаємодія з зовнішніми і внутрішніми аудиторами, розробка системи бюджетування в компанії, контроль виконання бюджету, ведення фінансової, економічної, статистичної, управлінської звітності тощо.

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність забезпечує:

– здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань підприємницької, торгівельної та біржової діяльності на різних підприємствах та організаціях;

– планувати економічні стратегії розвитку підприємств, організації та установ на перспективу;

– удосконалювати економічний механізм у таких галузях діяльності як підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки.

 

Освітня програма включає вивчення таких дисциплін:

– технології;
– основи економічних знань (мікроекономіка, макроекономіка);
– політична економія;
– економіка підприємства;
– менеджмент;
– маркетинг;
– статистика;
– фінанси підприємства;
– бухгалтерський облік;
– планування та організація діяльності підприємства;
– інформаційні системи і технології на підприємстві;
– управління витратами;
– економіка і нормування праці;
– податкова система;
– фінансовий облік;
– економічний аналіз;
– економічний аналіз (курсова робота);
– оптимізаційні методи та моделі;
– регіональна і міжнародна економіка;
– інвестування;
– біржова діяльність;
– практика «Вступ до фаху»;
– практика «Виробнича».

 

Сфера діяльності випускника:

Молодший спеціаліст за спеціальністю Підприємництво, торгівля, біржова діяльність призначений для фінансово-економічної роботи в різних організаціях, підприємствах та установах. Діяльність таких фахівців пов’язана з економічним плануванням на підприємствах, спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, на біржах в планових відділах та на ринку цінних паперів.

У сфері підприємництва – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: економічне посередництво, менеджмент, планування та організація діяльності підприємства, управління та нагляд у сфері оподаткування.

У сфері торгівлі – здійснюють облік та аналіз торговельної діяльності, проводять розрахунки і складають звітність підприємств та організацій, слідкують за процесами ціноутворення та здійснюють менеджмент.

У сфері біржової діяльності – проводять усі види біржових торгів, виконують роботу з укладення і обслуговування договорів, здійснюють аналіз показників діяльності компаній на біржових ринках.

Під час навчання здобувачі освіти здобувають навики роботи з професійними програмами: 1С:Бухгалтерія 8.3, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

 

Працевлаштування:

Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як: акціонерні товариства; корпорації, концерни та інші об'єднання; Національний банк України і комерційні банки; підприємства різних форм власності; страхові компанії; посередницькі підприємства; біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації, органи державного управління; державні установи (а саме, органах Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України тощо).

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

– економіст;
– економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
– економіст з матеріально-технічного забезпечення;
– економіст з планування;
– економіст з фінансової роботи;
– економіст інформаційно-обчислювального центру;
– економічний радник;
– консультант з економічних питань;
– оглядач з економічних питань;
– економіст-аналітик;
– бухгалтер;
– обліковець;
– касир.

 

Участь в олімпіадах, конференціях та форумах

Студенти фінансового відділення є постійними переможцями та призерами обласного конкурсу «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку»:

у 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 навчальних роках - І місце;

у 2013-2014, 2016-2017 навчальних роках - ІІ місце.

Студенти фінансового відділення є приймають участь та здобувають призові місця в обласному конкурсі «Кращий за професією (економічні дисципліни)»:

у 2015-2016 навчальному році - І місце;

у 2014-2015 навчальному році - ІІ місце;

у 2016-2017 навчальному році - ІІІ місце.

У 2016-2017 навчальному році студенти фінансового відділення здобули перше місце в обласному конкурсі «Податкових реформ».

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» поглиблюють фахові знання у предметних гуртках та науковому товаристві Малої академії наук коледжу, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, професійних семінарах, форумах які проводяться як на рівні коледжу так і в фінансово-кредитних, банківських, страхових, фіскальних установах та організаціях на рівні міста та області.

 

На фінансовому відділенні створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. У навчальному процесі використовується найсучасніша мультимедійна техніка, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансовій банківській та страховій сферах, впроваджуються комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.