Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання:

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Фінансовий облік та звітність

ІТ в обліку і оподаткуванні

Оподаткування

Аудит

Фінансова аналітика

Випускники володіють такими компетентностями:

- ведення фінансового та управлінського обліку на підприємствах різних галузей економіки із використанням цифрових технологій в обліку і оподаткуванні;

- формування фінансової, податкової та управлінської звітності;

- організація ефективної системи контролю бізнес-процесів на підприємстві;

- аналіз і оцінка результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів;

- проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання;

- використання спеціалізованих комп’ютерних програм у сфері обліку, аналізу, оподаткування та аудиту фінансової звітності: BAS Бухгалтерія, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc

Кар’єрні можливості випускників

- асистент бухгалтера-експерта;

- асистент аудитора;

- внутрішній аудитор;

- бухгалтер підприємства;

- бухгалтер бюджетної установи;

- бухгалтер-ревізор;

- економіст;

- касир;

- касир-експерт;

- ревізор;

- інспектор;

- інспектор з інвентаризації;

- інспектор-ревізор;

- державний податковий інспектор;

- ревізор-інспектор податковий;

- консультант з оподаткування;

- фінансовий аналітик;

- фінансист

Детальніше про освітньо-професійну програму

Облік і оподаткування:

Метою освітньо-професійної програми Облік і оподаткування є формування системи професійних знань та набуття компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері обліку та оподаткування господарської діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням їх галузевих особливостей; підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Особливості освітньо-професійної програми Облік і оподаткування:

- професійна підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають фундаментальні знання і ґрунтовні практичні навички в сфері обліку, аналізу, контролю, оподаткування з використанням сучасних цифрових технологій;

- спрямованість ОПП на специфіку ведення бухгалтерського обліку та оподаткування в галузях економіки, ключових для Вінницької області та Подільського регіону в цілому, зокрема: аграрна галузь, будівництво тощо;

- розширення спектру форм здобуття та розвитку умінь і навичок, до складу яких включено:

1) освітні компоненти (навчальні дисципліни), вивчення яких передбачає набуття навичок використання сучасних цифрових технологій у сфері обліку, аналізу, контролю, оподаткування;

2) проходження навчальної практики із використанням сучасних цифрових технологій з обліку, аналізу, контролю, оподаткування господарської діяльності;

3) оволодіння навичками роботи із використанням спеціальних прикладних програм, призначених для автоматизації бухгалтерського обліку і оподаткування на підприємстві, що підтверджується сертифікатом про проходження навчання.